Czym jest Krucjata (KWC)?

Dlaczego „Krucjata”?
KWC realizuje swój cel poprzez stworzenie „kolumny ratunkowej” ludzi dobrej woli, którzy mają podjąć walkę o tę „ziemię świętą”, jaką jest każdy człowiek odkupiony przez Chrystusa. Słowo „krucjata” wskazuje na Krzyż jako skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem. Krzyż, jako symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości, jest jedyną drogą do skutecznego wyzwalania innych. Aby wejść w tajemnicę krzyża, trzeba pokonać lęk dlatego zadaniem Krucjaty jest wyzwalanie ludzi z lęku.

Jak powstała KWC?
KWC została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu: „Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”. Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, Jemu oddana i przez Niego pobłogosławiona podczas 1. Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.

Kto jest patronem KWC?
Główną patronką Krucjaty jest Niepokalana, Matka Kościoła. W Niepokalanej członkowie Krucjaty widzą wzór osoby ludzkiej w pełni wolnej, bo całkowicie przez bezinteresowną miłość oddanej Chrystusowi i dziełu zbawienia ludzi. Złączenie się z Maryją w tej postawie stanowi najgłębszą tajemnicę żywotności i owocności KWC. Drugim patronem KWC jest święty Stanisław, biskup i męczennik, patron ładu moralnego w Polsce. Święty Stanisław jest dla członków Krucjaty wzorem odwagi w dawaniu świadectwa najwyższym wartościom. KWC uznaje także za swego patrona świętego Maksymiliana Kolbe, który uczy oddania się Niepokalanej i jest wspaniałym przykładem oddania życia za braci.

Jakie są metody działania KWC?
Ponieważ wyzwolenie jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie i dokonuje się mocą Jego Ewangelii, dlatego podstawową drogą Krucjaty jest: ewangelizacja, czyli głoszenie z wiarą i mocą Jezusa Chrystusa, który wyzwala człowieka, modlitwa indywidualna i wspólnotowa, post – całkowita abstynencja od alkoholu. Drogę taką wskazał Chrystus apostołom, gdy doświadczyli niemocy w walce ze złem („Ten rodzaj duchów wypędza się postem i modlitwą” – Mt 17,21). Modlitwa często jest jedynym środkiem pomocy, kiedy po ludzku nic nie da się zrobić. Ona również przemienia działaczy w pokornych świadków Bożego działania, a zniewolonych przyprowadza do źródła życia. Modlitwa i post stanowią serce programu działania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Jakie znaczenie w KWC ma abstynencja?
Abstynencja od alkoholu w Krucjacie to osobisty dar, podjęty dobrowolnie z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka. Dla członków Krucjaty abstynencja to: ” czyn osobistej wolności ” zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa, ” wyraz miłości do ludzi uzależnionych, dla których zupełna abstynencja jest jedynym warunkiem trzeźwości, ” skuteczny środek przemiany obyczajów, ” sposób pracy nad sobą i kształtowania charakteru, ” ważny środek profilaktyczny i wychowawczy, ” znak miłości do Ojczyzny. Przez abstynencję Krucjata Wyzwolenia Człowieka rozumie całkowite i dobrowolne wyrzeczenie się alkoholu jako napoju pod wszelką postacią i we wszelkiej ilości. Definicja ta nie obejmuje używania alkoholu jako lekarstwa (jeśli alkohol występuje jako składnik prawdziwego lekarstwa!) lub w celach liturgicznych (Komunia Święta pod obiema postaciami). Również spożywanie alkoholu w potrawach (np. w tortach) lub w cukierkach zasadniczo nie podpada pod pojęcie abstynencji. Z tak określonej definicji abstynencji wynika, że nie chodzi tu o zwalczanie alkoholu jako takiego, ale o zwalczanie zwyczaju picia alkoholu. Abstynencja jest środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest przywrócenie trzeźwości w Polsce i wychowanie dzieci i młodzieży w zdrowych obyczajach. Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich! Dopiero życie dużej części społeczeństwa wolnej od lęku, zakłamania, ulegania złym obyczajom, może zaowocować skuteczną przemianą stylu życia całego narodu i chrześcijańskim poczuciem odpowiedzialności za życie rodzinne i zaangażowanie społeczne.

Jakie są formy działania – zadania KWC?
Podstawową formą działania KWC jest świadectwo stylu życia jej członków. Inne formy działania członków KWC to: spotkania modlitewne i formacyjne członków KWC, organizowanie pielgrzymek w intencjach trudnych problemów społecznych, organizowanie uroczystości religijnych i towarzyskich bez alkoholu (np. wesela, sylwester), praca w gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych, pomoc osobom uzależnionym, rekolekcje dla uzależnionych, praca profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży, parafialne rekolekcje wyzwolenia, młodzieżowe kluby bezalkoholowe, tworzenie ośrodków profilaktyczno-szkoleniowych, diakonia życia wychowanie do czystości i miłości oraz obrony życia i inne działania na polu zaangażowania społecznego.

Droga Siostro, Drogi Bracie…

  • jeżeli chcesz podać pomocną dłoń zniewolonym braciom i siostrom,
  • jeżeli myślisz o przyszłości swojej rodziny,
  • jeżeli pragniesz kształtować życie w prawdzie i wolności chrześcijańskiej

… otwórz swoje serce i weź udział w Krucjacie!

Jak zostać członkiem KWC?
Postanowienie abstynencji jest równoznaczne z decyzją włączenia się do KWC. Jest ono zadeklarowane na piśmie i wpisane do „Księgi Czynów Wyzwolenia”, istniejącej przy każdej stanicy. Przyjmuje się dwie formy składania zobowiązań abstynenckich:

  1. na jeden rok, przez co staje się ktoś kandydatem do KWC;
  2. na czas przynależenia do KWC, przez co staje się członkiem Krucjaty.

Deklarację członkowską mogą składać osoby pełnoletnie. Deklaracja zawiera także postanowienie nieczęstowania i niewydawania pieniędzy na alkohol. Złożenie deklaracji ma charakter zobowiązania się wobec wspólnoty ruchu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i każdy zachowuje wolność wycofania go w chwili wyłączenia się z szeregu członków KWC. Krucjata Wyzwolenia Człowieka istnieje we wszystkich diecezjach. Kontakt można nawiązać poprzez wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Stanica Nr 1 Krucjaty Wyzwolenia Człowieka mieści się w Centrum Światło-Życie na „Kopiej Górce”. Jeśli w Twoim sercu zrodzi się pragnienie, aby zostać kandydatem lub członkiem KWC wypełnij czytelnie Zgłoszenie przystąpienia do Krucjaty i prześlij je na jeden z poniższych adresów celem dokonania wpisu do „Księgi Czynów Wyzwolenia”.

CENTRUM ŚWIATŁO-ŻYCIE
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Diecezjalna Diakonia KWC
p.Irena Szybist
ul. Bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin
tel. (praca): (0-58) 536 12 21 wew. 347, (dom): (0-58) 536 14 75
tel. (kom.) 0 694 619 828
e-mail:

Wzór deklaracji KWC można pobrać tutaj lub zgłosić się do najbliższej Stanicy KWC Twojego miejsca zamieszkania.

Co to jest „ELEUTERIA”?
Krucjata wydaje pismo „ELEUTERIA” (gr. wyzwolenie), służące pomocą w osobistej i wspólnotowej formacji jej członków oraz podtrzymywaniu więzi. Kwartalnik „Eleuteria” zawiera materiały pogłębiające wiedzę, świadectwa życia i działalności KWC oraz bieżące informacje.

Modlitwa KWC
Niepokalana, Matko Kościoła! Wpatrując się w Ciebie, jako wzór Człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego i dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego w Duchu Świętym Chrystusowi, uświadamiamy sobie wieloraką niewolę, w której są uwikłane nasze serca. Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym braciom oczekującym objawienia się w nich wolności synów Bożych, zbliżamy się do Ciebie i oddajemy się Tobie, aby wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez przeszkód działał w Tobie, pełniej zrealizować swoją wolność w oddaniu się Chrystusowi a przez Niego – Ojcu. W Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie całkowitego uniezależnienia się od niego, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach. Pragniemy przez ten czyn miłości podać rękę i służyć naszym bliźnim, tak jak Chrystus, który z miłości ku nam uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi.

Oddajemy Ci całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pragnąc, aby było ono Twoim dziełem i narzędziem w Twoim ręku dla wyzwolenia narodu. Chcemy wraz z Tobą i z oddanym Ci całkowicie Papieżem Janem Pawłem II stanąć pod krzyżem Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w miłości, której wyrazem jest ofiara, może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania tych, którzy stali się niewolnikami dlatego, że utracili zdolność miłowania czyli posiadania siebie w dawaniu siebie.
Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, Patronie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, natchnij nas odwagą w dawaniu świadectwa i męstwem w obliczu trudności i prześladowań, abyśmy bez lęku pracowali nad odbudową ładu moralnego w naszej Ojczyźnie. Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci kosztem ofiary z siebie. Amen.

Działanie KWC w Diecezji Pelplińskiej
(fragment sprawozdania z działalności KWC przedłożonego J. E. Księdzu Biskupowi Janowi Bernardowi Szladze z okazji 10-lecia Rekolekcji)

W 1990 roku została zorganizowana I Diecezjalna Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Świeciu. Była to wielka modlitwa w intencji osób uzależnionych od alkoholu, narkomanii, nikotyny, a także w intencji członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (…).
W dniach od 30 kwietnia do 3 maja 1994 roku w Pelplinie zostały zorganizowane I Rekolekcje Ewangelizacyjne dla osób, które w swoim życiu przeżywają trudności związane z nadużywaniem alkoholu lub cierpią z powodu uzależnienia swoich bliskich. Rekolekcje te inspirowane są ideą Krucjaty Wyzwolenia Człowieka(…).
W ciągu 10 lat przeprowadzono 50 serii rekolekcji, w których brało udział łącznie 2570 osób. Większość z tych osób korzystało wielokrotnie z rekolekcji. Uczestnicy biorący w nich udział pochodzili z diecezji pelplińskiej (m.in. Chojnice, Kamień Krajeński, Skarszewy, Tczew, Smętowo, Kartuzy, Sierakowice, Borkowo, Tuchola, Kaliska, Czersk, Człuchów, Lębork, Starogard Gdański, Kościerzyna, Pelplin), a także z innych diecezji: gdańskiej, toruńskiej, gnieźnieńskiej, elbląskiej, a nawet z nieco dalszych: łódzkiej, poznańskiej, szczecińsko-kamieńskiej, krakowskiej i warszawskiej.
Kapłanem odpowiedzialnym za te rekolekcje do maja 2001 roku był ks. January Budzisz, natomiast zastąpił go ks. Arkadiusz Okroj. Przez okres jednego roku rekolekcje wspomagał o. Adam Zawacki OFM Conv. Moderatorką tych rekolekcji od początku jest Irena Szybist z Diecezjalnej Diakoni Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
W rekolekcje te od początku zaangażowali się animatorzy, którzy formację religijną zawdzięczają Ruchowi Światło-Życie, Drodze Neokatechumenalnej oraz Szkole Nowej Ewangelizacji. Wszyscy animatorzy są członkami Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W to dzieło włączyli się także alumni z Kleryckiego Koła Apostolstwa Trzeźwości w WSD w Pelplinie.