Modlitwy posługujących

Modlitwy wspólne

Modlitwa przed Mszą św.

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po Mszy św.

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dla poszczególnych posługujących

Pełniący służbę słowa

Lektor

Boże, nasz Ojcze, Ty w różnych sposób przemawiałeś do ludzi, a najpełniej objawi­łeś się w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Dziś dajesz mi swego Ducha, abym poznał Twoje słowo, uczynił je regułą swego życia i odważnie głosił je braciom. Daj mi łaskę godnego czytania Pisma Świętego i spraw, aby wszyscy, którzy usłyszą Twoje słowo, przyjęli je z wiarą do swego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa, które mam przekazywać innym. Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa. Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem, bym mógł nieść Cię ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Amen.

Orant*

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam przykład modlitwy i nauczyłeś nas modlić się. Udziel mi swego Ducha, aby moja modlitwa była pełna wiary i przemieniała moje życie. Uczyń mnie apostołem modlitwy, aby nieustannie płynęło z ziemi ku niebu uwielbienie i dziękczynienie, przeproszenie i prośba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Komentator

Panie Jezu Chryste, Ty wyjaśniałeś uczniom z Emaus Pisma i połamałeś dla nich chleb. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Cię. Daj mi łaskę otwartych oczu, abym poznał prawdę ukrytą w Twoim słowie i rozumiał sens każdego znaku. Błogosław mojej posłudze wyjaśniania słów i gestów przeżywanych przez nas w liturgii. Spraw, aby nasze serca pałały miłością ku Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pełniący służbę czynu

Ministrant krzyża

Panie Jezu Chryste, Ty z miłości do ludzi umarłeś na krzyżu. Swoją męką uwolniłeś człowieka z grzechu i obdarzyłeś go nowym życiem. Pomóż mi nieść Twój znak krzyża w procesji i naucz mnie naśladować Cię w codziennym dźwiganiu krzyża. Spraw, aby wszyscy poznali Twoją nieskończoną miłość i oddali Tobie swoje serce. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ministrant światła

Panie, Ty jesteś światłością świata. Ty wezwałeś mnie, aby w liturgii nieść światło, które o Tobie przypomina. Niech światło Twojej prawdy dotrze do ludzkich serc i roz­proszy ciemności błędu. Udziel mi łaski, abym spalał się dla innych i swoim przy­kładem życia wskazywał im drogę do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ministrant księgi

Wszechmogący Boże, Ty pozwalasz mi usługiwać wobec świętej księgi modlitwy, jaką jest mszał. Pomóż mi coraz lepiej rozumieć wielkość i piękno modlitwy Kościoła, abym troszcząc się o mszał w celebracji liturgicznej, mógł być także świadkiem życia modlitewnego wobec braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ministrant wody

Panie Jezu, Ty posyłasz mnie, abym w czasie świętej liturgii pełnił posługę ministranta wody. Czynię to z pokorą i modlitwą w intencji kapłana i wszystkich zgromadzonych. Proszę Cię, abyś umocnił mnie i wszystkich chrześcijan w wierze i czystości serca. Broń nas przed grzechem i udziel nam łaski trwania w zjednoczeniu z Tobą, która wyrasta z Chrztu świętego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ministrant kadzidła

Boże, Ojcze wszechmogący, Ty sprawiłeś, że mogę w tym zgromadzeniu pełnić posługę ministranta kadzidła. Pomóż mi ją spełniać z wiarą i miłością. Spraw, aby dym spalającego się kadzidła przypominał wszystkim, że ich modlitwy wznoszą się ku Tobie, a ofiara ich życia jest Tobie miłą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Posługa darów

Ojcze niebieski, Ty powierzasz mi przyniesienie na Twój święty ołtarz darów ofiarnych. Są one owocem ziemi i pracy człowieka. Wyrażają dar serca, jaki składa każdy uczestnik Eucharystii. Pomóż mi dźwigać ten ciężar ludzkich cierpień i radości. Spraw, aby nasza ludzka ofiara złączyła się z doskonałą ofiarą Twego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Służba ładu

Boże, nieskończenie piękny i doskonały. Podziwiamy piękno przyrody i wspaniałość człowieka stworzonego na Twój obraz i podobieństwo. Ty pragniesz, aby celebracja liturgii, objawiająca Twoją tajemnicę, była piękna i pełna harmonii. Przyjmij moją posługę, przez którą chcę upiększyć miejsce celebracji i dbać o porządek w czasie jej trwania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pełniący służbę śpiewu

Psałterzysta

Boże, nasz Ojcze, Ty dałeś ludziom psalmy jako modlitwę przez Ciebie natchnioną. Ty powołałeś mnie, abym śpiewem psalmu odpowiadał na Twoje słowo, wychwala­jąc Twoje wielkie dzieła i przepraszając Cię za popełnione grzechy. Ześlij na mnie swego Ducha, aby modlitwa psalmami przemieniała moje życie, a śpiew psalmu w cza­sie liturgii pomógł braciom wznieść ich serca ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana na­szego. Amen.

Kantor/organista

Naucz mnie, Panie, śpiewać pieśń nową, pieśń o Tobie i Twojej miłości, pieśń śpiewaną nie tylko ustami, lecz sercem. Napełnij mnie darem swego Ducha, aby przez moją posługę wszyscy zgromadzeni na celebracji liturgii, mogli wznieść swe serca w pieśni uwielbienia ku Tobie, Boże. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Schola/chór

Bądź uwielbiony Boże, przez chóry aniołów i świętych, które przepełnione radością i zachwytem, nieustannie śpiewają na Twoją chwałę. Bądź uwielbiony w Twoim Ko­ściele, który łączy się z mieszkańcami nieba, aby wielbić Twoją miłość. Daj i nam dar śpiewania sercem i ustami, aby nasza pieśń wznosiła się ku Tobie i podnosiła w górę serca wszystkich zgromadzonych. Spraw, by całe moje życie było śpiewem na Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Źródło: Centralna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie


* – Czytający wezwania modlitwy powszechnej.