Modlitwy

Modlitwa przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickieg

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.
Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski …………. , o którą najpokorniej proszę.
Amen.

Modlitwa zawierzenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Niepokalana, Matko Kościoła! Wpatrując się w Ciebie, jako wzór Człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego i dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego w Duchu Świętym Chrystusowi, uświadamiamy sobie wieloraką niewolę, w której są uwikłane nasze serca.
Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym braciom oczekującym objawienia się w nich wolności synów Bożych, zbliżamy się do Ciebie i oddajemy się Tobie, aby wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez przeszkód działał w Tobie, pełniej zrealizować swoją wolność w oddaniu się Chrystusowi a przez Niego – Ojcu.
W Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie całkowitego uniezależnienia się od niego, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach. Pragniemy przez ten czyn miłości podać rękę i służyć naszym bliźnim, tak jak Chrystus, który z miłości ku nam uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi.
Oddajemy Ci całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pragnąc, aby było ono Twoim dziełem i narzędziem w Twoim ręku dla wyzwolenia narodu.
Chcemy wraz z Tobą i z oddanym Ci całkowicie świętym Janem Pawłem II stanąć pod krzyżem Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w miłości, której wyrazem jest ofiara, może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania tych, którzy stali się niewolnikami dlatego, że utracili zdolność miłowania czyli posiadania siebie w dawaniu siebie.
Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, Patronie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, natchnij nas odwagą w dawaniu świadectwa i męstwem w obliczu trudności i prześladowań, abyśmy bez lęku pracowali nad odbudową ładu moralnego w naszej Ojczyźnie.
Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci kosztem ofiary z siebie.
Amen.

Modlitwa o beatyfikację

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasów posłałeś do nas Swojego Syna, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest „światłem” narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze życia.
Przez wstawiennictwo Niepokalanej, Matki Kościoła prosimy o dar coraz większej miłości, z której zrodził się Kościół i dla której został powołany.
Dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za dary otrzymane na drodze Oazy Żywego Kościoła i Ruchu Światło – Życie, których założycielem jest Twój kapłan Franciszek Blachnicki, „gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka” (Jan Paweł II).
Jesteśmy przekonani, że kapłan ten uczestniczy już w Twojej chwale niebieskiej. Jeżeli jednak Ty, Ojcze, wybrałeś go, by teraz w szczególny sposób kapłan ten stał się dla nas wzorem i przykładem, i by nadal przyczyniał się do wzrostu Twego Królestwa na ziemi, to naszym zadaniem będzie przyczyniać się do tego, by ta wola stała się powszechną nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Prosimy Cię o to z całą pokorą, a czynimy to przez naszego Pana za wstawiennictwem Niepokalanej, Matki Kościoła.
Amen.

Modlitwa w intencji rodzin Domowego Kościoła Diecezji Pelplińskiej.

Boże, nasz Ojcze, Ty pragniesz zbawić każdego z nas.

Czynisz to we wspólnocie, bo nie chcesz, aby człowiek był sam.

Objawiłeś swoją ogromną miłość i niezgłębione miłosierdzie,
powołując mężczyznę i kobietę do życia w małżeństwie i rodzinie.

W ten sposób pokazujesz nam jak kochać, przebaczać i żyć pełnią życia.

My jednak – pokaleczenie przez grzech – jesteśmy słabi
i nic sami nie możemy uczynić.

Kochany Ojcze, Ty dobrze o tym wiesz, dlatego dałeś nam wspólnotę małżeństw,
nasz krąg rodzin, który spotyka się w Twoje imię!

To w nim wzrastamy, budując więź z Tobą,
w swoim małżeństwie i z innymi ludźmi.

Prosimy Cię, nasz Stwórco i Panie, błogosław naszemu kręgowi rodzin,
wspieraj w pracy nad sobą i swoją rodziną.

Pomimo różnych trudów i oschłości, rozniecaj radość z dzielenia się
swoim życiem, relacją z Tobą, naszymi zobowiązaniami,
które są wielkim darem na drodze do Ciebie.

Ojcze Wszechmocny, wlewaj na naszą małżeńską codzienność
miłość Ducha Świętego i wzbudzaj w nas postawę służby,
wypalając nasz egoizm i zniechęcenie.

Zabieraj nam nasze lęki i otwieraj nas na dawanie siebie
oraz tych charyzmatów i talentów, które mamy od Ciebie.

Panie Boże, pokazuj nam nieustannie jak wielki to skarb formować
swoje małżeńskie i rodzinne życie we wspólnocie Domowego Kościoła.

Niech nasz krąg małżonków tętni Twoim Światłem i Życiem,
wzmacniając nasze rodziny, abyśmy w mocy Ducha Świętego,
weszli parami do Twojego Królestwa.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.