Zaproszenie na XXXIX Kongregację Odpowiedzialnych

ZAPROSZENIE

na XXXIX Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie
Jasna Góra 21-24 lutego 2014 r.

RADOŚĆ EWANGELII

Siostry i Bracia, Odpowiedzialni za charyzmat Ruchu Światło-Życie!

Z radością zapraszam Was na XXXIX Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, która zgromadzi nas na Jasnej Górze w dniach od 21 do 24 lutego 2014 roku.

Pod koniec 2013 roku otrzymaliśmy od Ojca Świętego Franciszka dar w postaci adhortacji „Evangelii Gaudium”. Ojciec Święty pisze w niej w punkcie 25 takie słowa: „Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj dokumenty nie budzą takiego zainteresowania jak w innych czasach i szybko się o nich zapomina. Niemniej podkreślam, że to, co mam zamiar wyrazić, posiada programowe znaczenie i ważne konsekwencje. Mam nadzieję, że wszystkie wspólnoty znajdą sposób na podjęcie odpowiednich kroków, aby podążać drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są. Obecnie nie potrzeba nam «zwyczajnego administrowania». Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji»”. W obliczu wagi i znaczenia adhortacji „Evangelii Gaudium”, podczas ubiegłorocznej Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Jedności, która miała miejsce w Porszewicach, rozważyliśmy treści adhortacji „Evangelii Gaudium”. Niewątpliwie dokument powinien stać się dla naszego Ru-chu tekstem programowym, gdyż daje nam istotne wskazania dotyczące realizacji misji odnowy Kościoły w kontekście czasów współczesnych, nacechowanych filozofią postmodernizmu, konsumpcjonizmu i relatywizmu. Bardzo istotne dla nas są wskazania zawarte w drugim rozdziale adhortacji, zatytułowanym „W kry-zysie zaangażowania wspólnotowego”. Ojciec Święty rozważa w tej części adhortacji wyzwania współczesnego świata i wynikające z nich pokusy osób zaangażowanych w duszpasterstwo. Znaleźć tam można myśli bardzo mocne, w których Ojciec Święty Franciszek wielokrotnie mówi „nie”: dla ekonomii wykluczenia; dla nowego bałwochwalstwa pieniądza; dla pieniądza, który rządzi zamiast służyć; dla nierówności społecznej rodzącej przemoc; dla egoistycznej acedii; dla jałowego pesymizmu; dla duchowej światowości; dla wojny między nami. Równocześnie padają z ust Papieża Franciszka pełne mocy „tak”: dla wyzwania duchowości misyjnej i dla nowych relacji stworzonych przez Jezusa Chrystusa. Z kolei w trzecim rozdziale adhortacji Ojciec Święty wskazuje nam z całą mocą prawdę przypomnianą w Kościele szczególnie w epoce Soboru Watykańskiego II, że cały Lud Boży głosi Ewangelię. Daje nam też do rozważenia we wspólnotach cztery ważne zasady społeczne: Czas przewyższa przestrzeń (EG 222-225); Jedność przeważa nad konfliktem (EG 226-230); Rzeczywistość jest ważniejsza od idei (EG 231233) oraz Całość przewyższa część (EG 234-237). Ojciec Święty mówi nam również, że poprzez osobiste spotkanie ze zbawiającą mocą Jezusa (EG 264-267) musimy stać się „ewangelizatorami z Duchem”.

W trakcie wspomnianej Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Jedności odkryliśmy, że treść tego dokumentu jest niezwykle ważna dla całego Kościoła, dlatego, po konsultacji z obecnymi na rekolekcjach członkami CDJ, podjąłem decyzję o zmianie hasła pracy rocznej w roku formacyjnym 2014/2015 z hasła „Koinonia” na „Radość Ewangelii”.

Dlatego podczas XXXIX Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie będziemy chcieli zapoznać się z treściami, które podsuwa nam do rozważenia Ojciec Święty Franciszek w adhortacji „Evangelii Gaudium”, mówiącej o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie!
W XXXIX Kongregacji Odpowiedzialnych wezmą udział nasi Pasterze: Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie bp Adam Szal, członek Komisji KEP ds. Ruchu Światło-Życie abp Stanisław Budzik oraz Pasterz archidiecezji częstochowskiej abp Wacław Depo.

Wśród zaproszonych na Kongregację Odpowiedzialnych prelegentów usłyszymy: bpa Grzegorza Rysia – odpowiedzialnego za Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji – w przekrojowej analizie wezwania do ewangelizacji płynącego ze współczesnego magisterium Kościoła; ks. Antonie-go Bartoszka na temat zagrożeń i wyzwań płynących z propagowanej ideologii gender; ks. Marka Sędka i ks. Ryszarda Nowaka – o parafii wspólnocie wspólnot oraz o działaniach ewangelizacyjnych; ks. Tomasza Jaklewicza o zmyśle wiary Ludu Bożego i słowach, które skieruje do polskich biskupów Ojciec Święty Franciszek podczas wizyty „ad limina” w lutym 2014; Marka i Małgorzatę Nowickich na temat wielkiego wylania Ducha Świętego, które miało miej-sce w naszym Ruchu w połowie lat 70-tych XX wieku; Andrzeja Raja o owo-cach 25 lat posługi Fundacji „Światło-Życie”; Ks. Bartosza Zygmunta o ewangelizacji przez muzykę i liturgię na przykładzie Ośrodka Liturgicznego.

Podobnie jak w minionych latach, XXXIX Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie powinna inspirować nas do jeszcze głębszego zaangażowania się w realizację Planu Ad Christum Redemptorem 2. Podejmując to zada-nie, odpowiemy na Chrystusowe słowa skierowane do Apostołów w Wielkim Nakazie Misyjnym: „czyńcie uczniów ze wszystkich narodów” (por. Mt 28, 19) oraz na słowa św. Pawła skierowane do Tymoteusza: „co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” (2 Tm 2, 2). Podczas naszego spotkania chcemy doświadczyć „radości Ewangelii” i pójść za zachętą Ojca Świętego Franciszka: „Ci, którzy głoszą Ewangelię, powinni bez lęków otworzyć się na działanie Ducha Świętego. W dniu Pięćdziesiątnicy Duch sprawił, że Apostołowie wyszli ze swych ograniczeń i zostali przemienieni w głosicieli wielkich dzieł Bożych, których każdy zaczyna rozumieć w swoim własnym języku. Po-nadto Duch Święty obdarza siłą do głoszenia nowości Ewangelii śmiało, głośno, w każdym czasie i miejscu, także pod prąd. Wzywajmy Go dzisiaj, umocnieni na modlitwie, bez której każde działanie narażone jest na ryzyko, że pozostanie puste i bez której orędzie w końcu zostaje pozbawione duszy. Jezus pragnie ewangelizatorów głoszących Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem przemienionym obecnością Bożą” (EG 259).

Podczas Kongregacji będziemy radować się charyzmatem spotkania z siostrami i braćmi z Polski i z innych krajów, aby nabrać duchowych sił do wszelkich zadań, które pod przewodnictwem naszych Pasterzy – Biskupów podejmiemy w kolejnym roku istnienia i posługi Ruchu Światło-Życie, w 60. rocznicę pierwszej Oazy Dzieci Bożych, którą będziemy wspominali w roku 2014.
Do zobaczenia na Jasnej Górze!

Zapraszam do licznego udziału w XXXIX Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie!

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!

Pan niech będzie z Wami!

Ks. Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Katowice, 22 stycznia 2014 roku


UWAGA:

Materiały do studium przygotowującego do uczestnictwa w XXXIX Kongregacji Odpowiedzialnych.

Recepcja na Jasnej Górze czynna będzie w piątek od godziny 15.00, w sobotę od godziny 7.00.

Opłata z tytułu kosztów organizacyjnych wynosić będzie 80 zł (od małżeństw 140 zł). Opłaty składają się na sumę, z której pokrywane są następujące wydat-ki: honoraria dla prelegentów, wynajęcie pomieszczeń na Jasnej Górze, koszty druku i wysyłki zaproszeń, druk tekstów śpiewów i modlitw, kamery, nagło-śnienie i inne koszty organizacyjne.

 

 

PROGRAM

Piątek, 21 lutego

18.30 – Możliwość uczestniczenia we Mszy świętej
20.00 – Modlitwa rozpoczynająca Kongregację

Sobota, 22 lutego

8.00 – Jutrznia – przewodniczy bp Adam Szal, Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie
9.00 – Otwarcie Kongregacji. Zawiązanie wspólnoty, Prezentacja piosenki roku OŻK 2014
9.30 – Słowo programowe, ks. dr Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie
10.30 – Ruch Światło-Życie w innych krajach – świadectwa i prezentacje, cz.1
11.00 – Bp Grzegorz Ryś, Od „Evangelii nuntiandi” do „Evangelii Gaudium” – wy-zwania i inspiracje
12.00 – Ruch Światło-Życie w innych krajach – świadectwa i prezentacje, cz. 2
12.30 – Przerwa
14.00 – Eucharystia – przewodniczy abp Wacław Depo, Metropolita częstochowski
15.45 – Komunikaty
16.00 – ks. dr hab. Antoni Bartoszek, Ewangelizacja w kontekście wyzwań kulturowych na przykładzie gender
16.45 – ks. Bartosz Zygmunt, Ewangelizacja przez muzykę i liturgię na przykładzie Ośrodka Liturgicznego
17.00 – ks. Ryszard Nowak, Parafia wspólnota wspólnot – misją Ruchu Światło-Życie – teoria i praktyka
17.30 – ks. dr Marek Sędek, Nowe propozycje ewangelizacyjne dla parafii
18.00 – Komunikaty
18.15 – Przerwa
19.45 – Nieszpory z błogosławieństwem członków DIAKONII
21.00 – Apel Jasnogórski

Niedziela, 23 lutego

8.00 – Jutrznia – przewodniczy ks. Mariusz Susek, moderator diecezjalny, Kraków
9.00 – Małgorzata i Marek Nowiccy, „Upili się młodym winem” – wylanie Ducha Świętego w Ruchu Światło-Życie (1973-1979) – Prezentacja książki „Upili się młodym winem” oraz filmu „Murzasichle”
10.00 – ks. dr Tomasz Jaklewicz, „Węch Pasterza i węch owiec” w służbie ewangelizacji
11.00 – Andrzej Raj, Jubileusz 25-lecia Fundacji Światło-Życie, Prezentacja filmu „Fundacja «Światło-Życie»”
12.00 – Podsumowanie Kongregacji
12.30 – Przerwa
14.00 – Eucharystia – przewodniczy abp Stanisław Budzik, członek Zespołu KEP ds. Ruchu Światło-Życie

Poniedziałek, 25 lutego

8.00 – Eucharystia z Jutrznią – przewodniczy bp Adam Szal, Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie
9.30 – Spotkanie Kolegium Moderatorów Ruchu Światło-Życie