Poprawki do Zasad Domowego Kościoła

W związku z analizą aktualnej sytuacji w Ruchu Światło-Życie spośród KEP została wyłoniona Komisja ds. Ruchu Światło-Życie, która podjęła pracę nad tekstem „Zasad Domowego Kościoła”, w celu zaznaczenia jedności całego Ruchu Światło-Życie oraz zredagowania zapisów spójnych ze statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”.

Biskup Adam Szal, Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie przekazał poniższą informację dotyczącą prac nad poprawkami do „Zasad Domowego Kościoła”:

Zasady DK – tekst poprawiony przez Komisję KEP w formacie pdf

Informacja dotycząca zmian w „Zasadach Domowego Kościoła”

W „Zasadach DK” dokonano zmiany w części wstępnej, w części dotyczącej wyborów par i moderatorów oraz w części dotyczącej spraw materialnych. Nie są to więc „Nowe Zasady DK”, jak informuje Para Krajowa DK i Moderator Krajowy DK – tylko poprawki do „Zasad DK” uchwalonych przez Konferencję Episkopatu Polski w roku 2006.

Sposób wprowadzania zmian w „Zasadach DK” w wersji „Zasad DK” z roku 2006 jest określony w punkcie 39. Przewiduje on dwie możliwości wprowadzania zmian:

 1. drogę oddolną (droga charyzmatu) – tzn. że zmian dokonują odpowiedzialni za Domowy Kościół i przedkładają KEP do zatwierdzenia;
 2. drogę odgórną (droga urzędu) – Konferencja Episkopatu Polski dokonuje poprawek
  i uzupełnień.

Z tej drugiej możliwości skorzystała Konferencja Episkopatu Polski powołując czteroosobową komisję złożoną z Arcybiskupów i Biskupów, którzy przygotowali poprawki do „Zasad DK”, korzystając z pracy wybranych przez siebie ekspertów, do czego taka Komisja ma naturalne prawo.

W skład Komisji KEP ds. Ruchu Światło-Życie, powołanej przez KEP, wchodzą:

 1. Abp Wiktor Skworc
 2. Abp Stanisław Budzik;
 3.  Bp Andrzej Jeż;
 4.  Bp Adam Szal.

Komisja dokonała poprawek w „Zasadach DK” według następującego klucza:

 • Podkreślenie i uwypuklenie jedności Domowego Kościoła z całym Ruchem Światło-Życie, który jest ruchem eklezjalnym, w którym formują się dzieci, młodzież, dorośli, małżeństwa, kapłani, osoby konsekrowane. 
  Poprawki dotyczące tej kwestii są też odpowiedzią na głos Pary Krajowej DK z listu do Biskupów Polskich z dnia 11.06.2013, w którym bardzo mocno podkreślają jedność Domowego Kościoła z Ruchem Światło-Życie.Poprawki dokonane w „Zasadach DK” przez Komisję KEP ds. Ruchu Światło-Życie mają na celu jeszcze większe wydobycie i ukazanie w sposób jednoznaczny w „Zasadach DK”, że Domowy Kościół jest częścią Ruchu Światło-Życie. Mówią o tym następujące poprawione punkty „Zasad DK”: 1, 2, 4, 5, 6, 12, 16.
 • Podkreślenie i wydobycie eklezjalności Domowego Kościoła, który jest częścią Ruchu Światło-Życie a nie „ruchem w ruchu”. Mówią o tym następujące poprawione punkty „Zasad DK”: 1, 2, 4, 5, 8.
 • Eklezjalność w Kościele wyraża się w posłuszeństwie przełożonym w Kościele. Do tego odnoszą się następujące poprawione punkty „Zasad DK”: 8, 26, 27, 28, 31a – ostatni podpunkt, 32 – podpunkt 9;
 • Troska o eklezjalność wyraża się również w zmianach dotyczących sposobu powoływania par diecezjalnych, filialnych i krajowej, moderatorów diecezjalnych i krajowego oraz w kwestii kryteriów, które powinni spełniać kandydaci do tych posług, zgodnych z kryteriami całego Ruchu Światło-Życie. Wprowadzenie wyboru pary diecezjalnej, filialnej i krajowej oraz moderatora diecezjalnego i krajowego DK jest analogiczne do sposobu wyboru moderatorów diecezjalnych i generalnego Ruchu Światło-Życie, opisanych w dokumencie wyższej rangi, obowiązującym w całym Ruchu Światło-Życie, jakimi jest Statut Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” (por. par. 10.1, par. 10.2, par. 10.1, par. 10.2).
 • W tej koncepcji prawnej akcentuje się, że wybór odpowiedzialnych w Kościele jest nie tyle efektem wyłącznie demokratycznej metody wyboru przez większość, ale jest pozostawiony rozeznaniu Pasterzy. Metoda ta funkcjonuje od lat w Ruchu Światło-Życie przy wyborze moderatorów diecezjalnych Ruchu i moderatora generalnego Ruchu.
  W diecezjach, w których istnieją sekcje diecezjalne Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” odbywa się to według metody przedstawionej w cytowanych wyżej paragrafach Statutu, w innych diecezjach rozeznanie kandydata na moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie jest pozostawione decyzji Biskupa diecezjalnego.Dlatego zmiany wprowadzone w „Zasadach DK” odnośnie sposobu wyboru odpowiedzialnych za Domowy Kościół na poziomie diecezjalnym i krajowym są ujednoliceniem tej metody eklezjalnego rozeznania w całym Ruchu Światło-Życie, którego Domowy Kościół jest częścią.

Poprawki wprowadzone do „Zasad DK” zostały także w znacznej mierze oparte na „Zasadach Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie” z roku 2001. Odnosi się to do punktów:

 • Punkt 1. w projekcie poprawek do „Zasad DK” z roku 2013 – odnosi się do punktów 1 i 2 z „Zasad DK” z roku 2001;
 • Pkt. 4. z „Zasad DK” 2013 – pkt. 5 z „Zasad DK” z 2001;
 • Pkt. 5. z „Zasad DK” 2013 – pkt. 6-7 z „Zasad DK” z 2001;
 • Pkt. 12. z „Zasad DK” 2013 – pkt. 13 z „Zasad DK” z 2001;
 • Pkt. 28. z „Zasad DK” 2013 – pkt. 31 z „Zasad DK” z 2001;
 • Pkt. 32. z „Zasad DK” 2013 – pkt. 35 z „Zasad DK” z 2001;
 • Pkt. 40. z „Zasad DK” 2013 – pkt. 43 z „Zasad DK” z 2001;
 • Pkt. 41. z „Zasad DK” 2013 – pkt. 44 z „Zasad DK” z 2001;
 • Pkt. 42. z „Zasad DK” 2013 – pkt. 45 z „Zasad DK” z 2001.

Kolejnym źródłem, na którym zostały oparte poprawki do „Zasad DK” jest Statut Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, dzięki któremu mogły zostać uchwalone „Zasady DK” (par. 17). Odnosi się to do punktów:

 • Pkt. 1. „Zasad DK” 2013 – całość Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”;
 • Pkt. 8. „Zasad DK” 2013 – par. 3.1 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”;
 • Pkt. 26. „Zasad DK” 2013 – par. 23.1 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”;
 • Pkt. 27. „Zasad DK” 2013 – par. 21.1 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”;
 • Pkt. 28. „Zasad DK” 2013 – par. 9.1 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”;
 • Pkt. 33. „Zasad DK” 2013 – par. 10.1, par. 10.2, par. 24.1, par. 24.2 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”;
 • Pkt. 39. „Zasad DK” 2013 – par. 1, par. 3, par. 17, par. 37 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”;
 • Pkt. 40-42 „Zasad DK” 2013 – par. 36 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”;

W świetle powyższej informacji należy stwierdzić:

 1. Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie, podejmując decyzję o poprawkach w „Zasadach Domowego Kościoła”, działa zgodnie z prawem, które przysługuje Konferencji Episkopatu Polski zgodnie z dokumentami Ruchu Światło-Życie, zatwierdzonymi przez KEP, jakimi są Statut Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” i „Zasady Domowego Kościoła” oraz zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Prawa Kanonicznego.
 2. Działania te są podejmowane z troski o jedność i eklezjalność całego Ruchu Światło-Życie, którego integralną częścią jest Domowy Kościół.
 3. Dlatego ogromny niepokój budzi sposób informowania przez Parę Krajową i Moderatora Krajowego DK o pracach nad „Zasadami DK” podjętych przez Komisję ds. Ruchu Światło-Życie, powołaną przez Konferencji Episkopatu Polski na ostatnim Zebraniu Plenarnym w czerwcu 2013r. (patrz Komunikat Pary Krajowej DK i Moderatora Krajowego DK do całego Domowego Kościoła, z 17.09.2013 r. opublikowany na stronie internetowej DK).
 4. Nie jest również prawdą, że wprowadzone poprawki do „Zasad DK” wprowadzają rewolucyjne i istotowe zmiany w Domowym Kościele. Przedstawione w punktach 5. i 6. niniejszej „Informacji” zestawienia odwołujące się do wersji „Zasad DK” z roku 2001 oraz do Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” pokazują, że wszystkie zmiany wprowadzone przez Komisje KEP ds. Ruchu Światło-Życie są zakorzenione w charyzmacie Ruchu Światło-Życie, w znacznej mierze nawiązują również do „Zasad DK”, obowiązujących w latach 2001-2006.

Bp Adam Szal
Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie